bc3b3ng-se1bb91-c491e1bb81-1

Bóng của các số đề, bộ số bóng và khái niệm bóng âm, bóng dương